‘Win een Londen City Trip’

Bestel en Win!

 • Bestel voor minimaal € 1.000 (exclusief BTW en verzendkosten) tot en met 14 Februari 2018 en maak kans op een Londen City Trip.
 • Door deel te nemen gaat u akkoord met de actievoorwaarden: Algemene voorwaarden ‘Win een Londen City Trip’

   
 •  
   

  Actievoorwaarden ‘Win een Londen City Trip’

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een Londen City Trip’, hierna te noemen ‘actie’. Deze actie wordt georganiseerd door EDC Internet B.V. gevestigd te Veendam.

 • Artikel 1: Deelname
 • 1. Registreerde klanten van EDC Internet B.V. zijn gerechtigd aan deze actie deel te nemen na een bestelling van het FSOG promotionele assortiment.
 • 2. De deelnemer mag ten tijde van deelname niet jonger zijn dan 18 jaar en dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • 3. De deelnemer is een ieder die meedoet met de actie van de organisatoren en voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in deze voorwaarden. Door deelname aan de actie verklaart deelnemer deze voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de voorwaarden zonder enig voorbehoud of beperking.
 • 4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van EDC Internet B.V., de inwonende partners en/of eerste- en tweedegraads familieleden van voornoemde medewerkers van EDC Internet B.V., alsmede geldig voor aan EDC Internet B.V. gelieerde ondernemingen.
 • 5. Deelname is mogelijk na een bestelling van het FSOG actie assortiment met een minimum bedrag van € 1.000, exclusief BTW en overige bijkomende kosten. Het bedrag dient in 1 bestelling te worden bereikt.

 • Artikel 2: Gegevens
 • 1. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens correct, up-to-date volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 • 2. EDC Internet B.V. heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Dit geldt tevens voor alle andere simultaan lopende en toekomstige acties van EDC Internet B.V.
 • 3. De persoonsgegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de actie, de uitreiking van de prijs, om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren om het goede verloop van de actie te kunnen garanderen, meer bepaald voor de preventie en de controle van eventuele fraude en indien de deelnemer diens expliciete toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van EDC Internet B.V. of EDC Wholesale.
 • 4. EDC Internet B.V. kan aanvullende persoonsgegevens van de prijswinnaar vragen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de prijs. EDC Internet B.V. zal geen gegevens aan derden verkopen en/of verstrekken, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de prijs.
 • 5. De prijswinnaars geven bij het in ontvangst nemen van de prijs toestemming aan EDC Internet B.V. om hun naam als winnaar te vermelden in alle door EDC Internet B.V. beheerde en andere media.
 • 6. Alle persoonsgegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De Deelnemer erkent dat het versturen van persoonsgegevens (via internet of op eender welke andere manier) nooit zonder risico is en dat EDC Internet B.V. niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel afleiden van de meegedeelde gegevens door derden.
 • 7. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitreiken van de prijs.
 • 8. EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik door derden van persoonsgegevens van de deelnemer.

 • Artikel 3: Hoe en wanneer kun je meedoen?
 • 1. De actie loopt van 14 januari t/m 14 februari 2018.
 • 2. Deelname geschiedt door van 14 januari t/m 14 februari 2018 op www.edcwholesale.com/ producten te bestellen met een minimum order bedrag van € 1.000, exclusief BTW en overige bijkomende kosten.
 • 3. Deelname na 14 februari 2018 23.59 uur is niet meer mogelijk.
 • 4. Bij een bestelling lager dan € 1.000 heeft tot gevolg dat de deelname niet in behandeling wordt genomen.

 • Artikel 4: Prijzen
 • 1. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit 1x een reis naar Londen in Groot Britanie.
 • 2. De exacte invulling van de prijs bestaat uit:
 • – De Londen City trip t.w.v. € 2.000 is geldig tot oktober 2018:
 • – De winnaar krijgt een reis aangeboden voor in totaal 2 personen. De reis houdt in: Twee keer een retour ticket vanaf een vliegveld het dichtsbij de bij ons bekende adresgegevens van de winnaar naar een nader te bepalen vliegveld nabij Londen, transfer vanaf het vliegveld naar het Brown’s hotel (of indien niet beschikbaar een vergelijkbaar hotel in Londen), 2 overnachtingen in het hotel in 1 2-persoonskamer, 1 diner voor 2 personen, transfer naar het vliegveld.
 • – De winnaar dient minimaal 18 jaar te zijn, conform deze actievoorwaarden.
 • – De reis is alleen geldig indien de boeking is gedaan door EDC Internet B.V.
 • – Tijdens de reis dient er een klein reisverslag gemaakt te worden inclusief foto’s voor promotionele doeleinden van EDC Internet B.V.
 • – De vakantie is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • – Indien de totale reissom van de boeking/reservering hoger is dan het bedrag dat op de reischeque staat vermeld, dient men het verschil zelf bij te betalen. Is de som echter lager dan het bedrag dat op de reischeque staat vermeld, kan men geen aanspraak maken op het restbedrag in contanten.
 • 3. Verdere voorwaarden:
 • – Uitbetaling in contanten of vergoeding of anderszins is niet mogelijk.
 • – De reissom is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 • – De reis is afhankelijk van de beschikbaarheid van vluchten en een kamer in het hotel.
 • – De reissom van €2.000,- korting is alleen van toepassing op nieuwe reserveringen en wordt berekend over het totale boekingsbedrag.
 • – Aan druk- en of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • – EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor afhandeling en misinterpretaties van de actievoorwaarden.
 • – de reissom kan niet worden toegepast op een reeds gemaakte reservering.
 • 4. De te winnen prijzen en/of kortingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • 5. EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan de prijzen en/of enige andere schade als gevolg van de prijzen.
 • 6. EDC Internet B.V. behoud zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

 • 6Artikel 5: Trekking van de finalisten en aanwijzing van de prijswinnaar
 • 61. Na afloop van de actie wordt er op willekeurige en onpartijdige wijze d.m.v. random computer-selectie een winnaar geselecteerd uit alle deelnemers van deze actie.
 • 62. De winnaar dient binnen 5 dagen te reageren. Bij gebreke waarvan geen aanspraak meer kan worden gemaakt op deelname aan de finale en/of het winnen van de prijs.
 • 63. De winnaar wordt uiterlijk 1 maart 2018 op de hoogte gesteld.
 • 64. Indien de prijswinnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen of op grond van deze actievoorwaarden geen recht heeft op de prijs, zal de eerstvolgende reserve prijswinnaar (door de jury bepaald) voor de prijs in aanmerking komen.
 • 65. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 66. De prijswinnaar(s) dient zelf zorg te dragen voor een passende reisverzekering.

 • Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • 1. De deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is en de volledige kosten voor de deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, etc.) komen volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kan de deelnemer kosten voor deelname terugvorderen van EDC Internet B.V. en of de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
 • 2. EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder in ieder geval begrepen – doch niet beperkt tot – :
 • – de door haar, uitgekeerde prijzen;
 • – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;
 • – technische storingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de actie tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken;
 • – technische problemen met de site en/of het e-mailsysteem. EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

 • Artikel 7: Intellectueel eigendomsrecht
 • 1. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan EDC Internet B.V.
 • 2. Het is niet toegestaan het in lid 1 genoemde auteursrechtelijke en merkenrechtelijke beschermde materialen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

 • Artikel 8 – Algemeenheden
 • 1. EDC Internet B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, in geval van overmacht of om redenen buiten de wil om van EDC Internet B.V., zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden.
 • 2. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onaangetast. Voor zover dat mogelijk is, zal EDC Internet B.V. in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van EDC Internet B.V.
 • 4. Voor zover deze op de onderhavige actie van toepassing is, handelt EDC Internet B.V. in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • 5. EDC Internet B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten en prijswijzigingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist EDC Internet B.V.
 • 6. Op deze Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.